47 بهترین Khanacademy.Org جایگزین، گزینه ها


بهترین جایگزین سایت های به Khanacademy.org - لیست مشابه ما را بررسی کنید و بر اساس رتبه جهان و بازدیدکننده داشته است ماهانه فقط در Xranks.
رتبه
2,098 391
بازدید کنندگان
15.1M 3.1M

Lumen Learning | Open for student success.

رتبه
1,543 710
بازدید کنندگان
20M 14.8M

Take online courses on Study.com that are fun and engaging. Pass exams to earn real college credit. Research schools and degrees to further your education.

رتبه
4,636 1K
بازدید کنندگان
7.4M 4.5M

Take a photo of your homework question and get answers, math solvers, explanations, and videos. Works for Math, Science, History, English, and more.

رتبه
4,329 655
بازدید کنندگان
7.9M 1.3M

LibreTexts is developing the next generation of open-access texts. Open. Free. Accessible to all.

رتبه
3,291 969
بازدید کنندگان
10.1M 3.7M

Math explained in easy language, plus puzzles, games, worksheets and an illustrated dictionary. For K-12 kids, teachers and parents.

رتبه
195 36
بازدید کنندگان
128.2M 25.8M

Captcha Challenge… .

رتبه
350 99
بازدید کنندگان
75.7M 26.4M

Save $$ on textbooks. Rent, buy or sell your books today and get 24/7 homework helpwhen you need it with Chegg Study, Flashcards and Writing Help.

رتبه
8,528 254
بازدید کنندگان
4.3M 111.8K

BC Open Textbooks – Open Textbooks Adapted and Created by BC Faculty.

رتبه
1,329 411
بازدید کنندگان
22.8M 9M

Symbolab: equation search and math solver - solves algebra, trigonometry and calculus problems step by step

رتبه
2,757 502
بازدید کنندگان
11.8M 2.3M

Free math problem solver answers your algebra homework questions with step-by-step explanations.

رتبه
1,220 30
بازدید کنندگان
24.7M 558K

Toppr makes learning effective for you. Prepare for JEE Main, NEET, JEE Advanced, CBSE and other school exams. Start your free trial today!

رتبه
33,377 14K
بازدید کنندگان
1.3M 803.2K

Practical math help provided by informal lessons. Get help with your math concept questions, and learn how to succeed!

رتبه
6,741 553
بازدید کنندگان
5.3M 424.1K

Find affordable, top-rated private tutors in 250+ subjects and test prep on Wyzant.com. Quick online scheduling for in-person and online tutoring help.

رتبه
465 30
بازدید کنندگان
58.7M 3.6M

Instant access to millions of Study Resources, Course Notes, Test Prep, 24/7 Homework Help, Tutors, and more. Learn, teach, and study with Course Hero. Get unstuck.

رتبه
7,379 324
بازدید کنندگان
4.9M 201.4K

Rating: 4.9/5.0. Varsity Tutors seamlessly connects experts and learners in any subject, anywhere, anytime. Access 1,000+ subjects and 40,000 experts today.

رتبه
4,798 327
بازدید کنندگان
7.2M 471.6K

Compute answers using Wolfram's breakthrough technology & knowledgebase, relied on by millions of students & professionals. For math, science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music…

رتبه
647 8
بازدید کنندگان
43.6M 490.4K

Explore the fact-checked online encyclopedia from Encyclopaedia Britannica with hundreds of thousands of objective articles, biographies, videos, and images from experts.

رتبه
1,436 205
بازدید کنندگان
21.3M 3.2M

Attention Required! | Cloudflare.

رتبه
15,459 1K
بازدید کنندگان
2.5M 294.1K

Site is created to help people learn math. Includes algebra, calculus, differential equation calculators and notes with many examples. Provides free homework help.

رتبه
2,558 104
بازدید کنندگان
12.7M 481.7K

Free Online Calculator for finance, math, algebra, trigonometry, fractions, physics, statistics, technology, time and more. Use an online calculator for free, search or suggest a new calculator that we can build. Conversions and calculators to use online for free.

رتبه
1,206 273
بازدید کنندگان
24.9M 6.5M

Desmos | Beautiful, Free Math.

رتبه
5,328 326
بازدید کنندگان
6.6M 382.6K

Mathematics Solutions For CBSE, ICSE, IIT JEE & CENGAGE Preparation || Doubtnut.

رتبه
963 8
بازدید کنندگان
30.5M 229.5K

Online Courses for UPSC, K3, K10, K12, CBSE NCERT, ICSE, IIT-JEE & NEET available for e Learning | Online Learning for Competitive Exams Through SD Card & Tablets. Register here & download Disney. BYJU'S Early Learn App.

رتبه
9,717 284
بازدید کنندگان
3.8M 103.2K

Meritnation provides Live Classes, Study Material, Animated Videos, Solved sample papers, NCERT Solutions, Textbook solutions, Revision notes & more for CBSE, ICSE, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu & Kerala board for Class 1 to Class 12, CPT, IITJEE, AIPMT & more.

رتبه
47,669 7K
بازدید کنندگان
913.7K 144.4K

Interactive Math Activities, Demonstrations, Lessons with definitions and examples, worksheets, Interactive Activities and other Resources.

رتبه
1,272 129
بازدید کنندگان
23.7M 2.4M

Attention Required! | Cloudflare.

رتبه
84,756 19K
بازدید کنندگان
544.7K 144.3K

Mathplanet.com is an online resource where one can study math for free. Take our high school math courses in Pre-algebra, Algebra 1, Algebra 2 and Geometry. We have also prepared practice tests for the SAT and ACT.

رتبه
3,705 124
بازدید کنندگان
9.1M 264.8K

Get Online Classes on India's No.1 LIVE tutoring website with Best Teachers for CBSE, ICSE, NTSE, Olympiads, IIT JEE (Main & Advanced) and NEET. Join Online coaching by Expert Tutors to get your Doubts Solved with free study material, NCERT solutions, solved papers & notes for homework help & exam prep.

The world's largest digital library. Read unlimited* books and audiobooks. Access millions of documents. Start now with a free trial. Cancel Anytime

رتبه
435 123
بازدید کنندگان
62.3M 21.7M

Academia.edu is a place to share and follow research.

رتبه
1,920 258
بازدید کنندگان
16.4M 2.3M

A+E Networks UK’s brands include HISTORY, CI, Lifetime, H2 and BLAZE in the UK. A joint venture between A+E Networks, the media company also broadcasts to 102 territories across Europe, Middle East and Africa.

رتبه
1,110 42
بازدید کنندگان
26.8M 881.2K

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

رتبه
290 13
بازدید کنندگان
89.7M 3.8M

ScienceDirect is the world's leading source for scientific, technical, and medical research. Explore journals, books and articles.

رتبه
2,570 804
بازدید کنندگان
12.6M 5.1M

Free step-by-step solutions to millions of textbook and homework questions! - Slader

رتبه
35,043 9K
بازدید کنندگان
1.2M 423.7K

Free Algebra Solver and Algebra Calculator showing step by step solutions. No Download or Signup. Available as a mobile and desktop website as well as native iOS and Android apps.

رتبه
25,195 9K
بازدید کنندگان
1.6M 824.6K

Algebra Homework Help, Algebra Solvers, Free Math Tutors.

رتبه
92,903 17K
بازدید کنندگان
501.5K 104.2K

Free Math Lessons - ChiliMath.

رتبه
3,662 1K
بازدید کنندگان
9.2M 2.8M

Omni Calculator solves 863 problems anywhere from finance and business to health. It’s so fast and easy you won’t want to do the math again!

رتبه
1,508 56
بازدید کنندگان
20.4M 657.1K

Online scientific calculator for quick calculations, along with a mobile app and a large collection of free online calculators, each with related information to gain in-depth knowledge on topics such as finance, math, fitness, health, and many more.

رتبه
11,587 2K
بازدید کنندگان
3.3M 476.9K

Your resource for quick calculations using our large range of online calculators and converters based around a multitude of areas

رتبه
8,201 1K
بازدید کنندگان
4.4M 1.1M

Wolfram, creators of the Wolfram Language, Wolfram|Alpha, Mathematica, Development Platform, Data Science Platform, Finance Platform, SystemModeler...

رتبه
62,752 2K
بازدید کنندگان
713.6K 26.4K

Free math lessons, formulas, calculators and homework help, in calculus, algebra, analytic geometry and linear algebra.

رتبه
25,371 10K
بازدید کنندگان
1.6M 946.6K

Solve derivatives using this free online calculator. Step-by-step solution and graphs included!

رتبه
58,060 17K
بازدید کنندگان
765.3K 281.9K

QuickMath allows students to get instant solutions to all kinds of math problems, from algebra and equation solving right through to calculus and matrices.

رتبه
111,926 21K
بازدید کنندگان
424.2K 87.1K

Virtual Nerd's patent-pending tutorial system provides in-context information, hints, and links to supporting tutorials, synchronized with videos, each 3 to 7 minutes long. In this non-linear system, users are free to take whatever path through the material best serves their needs. These unique features make Virtual Nerd a viable alternative to private tutoring.